Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieding:
iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Leverancier waaronder
begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of
onderwerpen;
Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden;
Klant:
de wederpartij van de Leverancier;

Leverancier:
Kees Jansen
Overeenkomst:
Het verrichten van journalistieke werkzaamheden en/of licentieovereenkomst;
Werk:
het door de Leverancier vervaardigde werk;
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten. Eventuele
algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht,
onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden
voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen een nieuwe, wel geldige bepaling vaststellen die
zoveel mogelijk met de strekking van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.
1.4 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de
Aanbieding door de Klant uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien de
Leverancier op verzoek van de Klant een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van werkzaamheden al dan
niet overeenkomstig de Aanbieding.
Artikel 2. Wijziging en annulering
2.1 Wijziging van de Overeenkomst door Klant is alleen geldig indien de wijziging schriftelijk door de Leverancier
is bevestigd.
2.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Leverancier,
het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen en heeft de Leverancier recht op een aanvullende vergoeding.
2.3 Annulering van een Overeenkomst door de Klant kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
2.4 Indien de Klant de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en
de Leverancier nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de Klant niet gehouden de
overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft de Leverancier recht op de volledige
vergoeding.
2.5 Een Overeenkomst waarvoor de Leverancier onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet door de
Klant worden geannuleerd.
Artikel 3. Duur Overeenkomst en aflevertermijnen
3.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het Werk is afgeleverd.
3.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale
termijn.
Artikel 4. Eenmalige correctie Werk
4.1 Na aflevering van het Werk komt aan de Klant eenmalig het recht toe op een eenvoudige correctie van het
Werk zonder dat de Klant een aanvullende vergoeding verschuldigd is.
4.2 De Klant dient onverwijld gebruik te maken van het recht op correctie op straffe van verval.
4.3 Indien de gewenste correctie niet als een eenvoudige correctie is aan te merken, stelt de Leverancier de
Klant hiervan op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die de Klant verschuldigd is voor
het corrigeren van het Werk.
Artikel 5. Auteursrecht en gebruiksrecht
5.1 Het auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op het Werk berusten uitsluitend bij de
Leverancier, ongeacht de correctie van het Werk op instructie van de Klant.
5.2 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken verwerft de Klant het eenmalige, niet-exclusieve
exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde
exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.
5.3 Het is de Klant niet toegestaan het in artikel 5.2 omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden of
in (sub)licentie te geven.
5.4 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, is de Klant niet toegestaan.
5.5 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven
exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van de Leverancier ter zake waarvan de Klant
schadeplichtig is.
5.6 De schadevergoeding die de Klant overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5 verschuldigd is, omvat onder
meer het door de Leverancier geleden inkomensverlies, de door Klant gemaakte winst en de toegebrachte
immateriële schade en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding,
onverminderd de overige rechten van Leverancier, waaronder begrepen het recht van de Leverancier om
vergoeding van de overige cq. werkelijke geleden schade te vorderen.
5.7 De Klant is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Leverancier
duidelijk te vermelden.
5.8 Voor iedere inbreuk op de aan de Leverancier toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de
Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd ter
grootte van de hoogste van: A. de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding; B. de werkelijk geleden schade.
Artikel 6. Facturering en betaling
6.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.
6.2 Facturering kan (bij wijze van voorschot) geschieden vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst.
6.3 Indien de Klant het Werk niet exploiteert, ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichting.
6.4 De Klant heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
6.5 De Klant is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het
verstrijken van de betalingstermijn.
6.6 Klant is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de
hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
6.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen
van de Leverancier onmiddellijk opeisbaar en heeft de Leverancier het recht de overeenkomst met de Klant
onmiddellijk te beëindigen, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Leverancier is, behoudens opzet of grove schuld van de Leverancier of diens leidinggevende personeel,
nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan
ook, voorvloeiend uit of verband houdend met een Overeenkomst.
7.2 Iedere
aansprakelijkheid van de Leverancier is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval onder de verzekering van Leverancier wordt uitbetaald.
7.3 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 7.2 bedoelde verzekering, om wat voor
reden dan ook, of indien de Leverancier niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier
beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan Klant in rekening is
gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 3.000 (drie duizend euro).
7.4 De Klant vrijwaart de Leverancier voor en van alle aanspraken van derden, hoe genaamd ook,
verbandhoudende met een tussen de Leverancier en de Klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de
uitvoering van een dergelijke overeenkomst.
7.5
Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Klant jegens de Leverancier, hetzij uit
hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige
daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop
de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en
bevoegdheden.
7.6 Indien de Leverancier door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1)
maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding. Betalingsonmacht
geldt tussen partijen nimmer als overmacht.
Artikel 8. Rechts- en forumkeuze
8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten en Aanbiedingen is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die ontstaan tussen de Leverancier en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter.